AVIS LEGAL

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d’informació general i establir unes condicions d’ús i accés per a l’usuari d’aquest portal d’Internet.

Sobre aquest avís legal:
El present avís legal regula les condicions generals d’ús i serveis de la pàgina www.reusquiropractic.com, propietat de Romain Bilhaut (Sota la marca Reus Quiropràctic), domiciliada C / Santa Anna, 36. Sota 43201 Reus (Tarragona) amb CIF X -9588908-R. Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho per correu postal a l’adreça abans esmentada, per a través del correu electrònic: info@reusquiropractic.com o bé per telèfon: 877.018.945 La mera utilització d’aquesta web atribueix la condició d’usuari d’aquest lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per Romain Bilhaut en el moment d’accés de l’usuari.

Ús correcte del lloc web:
Aquest lloc web és únic i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits. Vostè accepta usar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta informar Romain Bilhaut de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de dret d’autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

Propietat industrial:
Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general. Qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Romain Bilhaut. Només s’autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web. No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars. Excepte autorització expressa de Romain Bilhaut, no es permet l’enllaç a «pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.reusquiropractic.com Romain Bilhaut es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

responsabilitat:
Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir Romain Bilhaut per la utilització indeguda. Romain Bilhaut no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació. Romain Bilhaut no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que Romain Bilhaut (Sota la marca Reus Quiropràctic) no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o tercers.

Aquest lloc web i aquesta política de privacitat es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis d’Espanya. Qualsevol disputa estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva del tribunal competent a Reus, Tarragona, Espanya.

Avís legal: LA QUIROPRÀCTICA
(*) LA QUIROPRÀCTICA, tot i estar reconeguda com a professió sanitària per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i de tenir caràcter sanitari en la majoria dels països desenvolupats del Món, entre ells molts països europeus com el Regne Unit, França , Portugal, Itàlia, Dinamarca o Suïssa, i en alguns d’ells amb reconeixement de professió sanitària de salut bàsica, NO ÉS UNA pROFESSIÓ sANITÀRIA i NO HA ESTAT OBJECTE dE REGULACIÓ EXPRESSA a ESPANYA.

Com que la normativa sanitària una qüestió de dret intern i reservat a la Sobirania de cada País membre de la UE, la professió quiropràctica a Espanya es troba en una situació de buit normatiu. Des de l’Associació Espanyola de Quiropràctics (A.E.Q.) s’ha sol·licitat davant les Corts i els ministeris competents en matèria de Sanitat i Educació que el Parlament impulsi el procés legislatiu que reconegui el caràcter sanitari i la substantivitat pròpia de la professió quiropràctica.

Als països que compten amb regulació legal, la llicenciatura en Quiropràctica s’obté en finalitzar els programes educatius de 5 o 6 anys. Dues institucions espanyoles, el Reial Centre Universitari Maria Cristina de Madrid (UCR) i el Barcelona College of Chiropractic (BCC), ofereixen programes (TÍTOLS PROPIS, NO OFICIALS) de cinc anys de durada per a la formació i l’exercici de la quiropràctica, a l’espera que es reconegui legalment aquesta professió a Espanya.

Mentrestant, aquests títols compleixen tots els estàndards de qualitat i excel·lència que exigeix ​​el Consell d’Educació Quiropràctica Europeu (ECCE), i paradoxalment, els titulats espanyols podran exercir com a professionals sanitaris en altres països com Estats Units, França o Anglaterra, però no en el seu propi. La A.E.Q. va ser creada i reconeguda pel Ministeri de l’Interior el 1986, inclou a 200 membres que posseeixin un títol universitari reconegut pel Consell d’Educació Quiropràctic Europeu, el que garanteix el compliment dels més alts estàndards de qualitat en l’exercici d’aquesta professió a nivell Europeu, però lamentablement, fins a la data, els nostres títols i diplomes NO SÓN tÍTOLS OFICIALS A ESPANYA.

Si estàs sent atès per un quiropràctic verifica i comprova que sigui membre de la A.E.Q. a l’apartat “Cerca un quiropràctic” de la seva pàgina web: http://www.quiropractica-aeq.com, d’aquesta manera tindràs la garantia.

– 0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.reusquiropractic.com (en endavant, LA WEB), del qual és titular ROMAIN BILHAUT (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix lacondición d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir
modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’
incompliment d’aquesta obligació.

– 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: ROMAIN BILHAUT
El seu CIF és: X9588908R
El seu domicili social està en: CARRER SANTA ANNA 36 – 43201 Reus – TARRAGONA
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel: 877018945
E-mail: info@reusquiropractic.com

– 2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que
puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a
servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE
WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

– 3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats,
posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

– 4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de
Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, ROMAIN BILHAUT cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de ROMAIN BILHAUT, situat en CARRER SANTA ANNA 36 – 43201 Reus – TARRAGONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar
el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic.

– 5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE lA WEB dentificándose degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).